Wang Bin《The Flaming Years》

Yang Ming《The Walking Mental Imagery》

Zhang Haibin《The World Without Us》

Duan Tianze《Us》

Wang Peng 《Residual Image》

Wang Beibei《Sentiment》

Shi Minfeng《Life—the tree before the old house》

Zhang Haibin《The World Without Us》

He Jinsong《Family Gene》

Cheng Guowei《Putting On A Performance》

Chen Wang《Space of Animals》

Teaching·Learning-Beijing Institue of Graphic Communication

Ren Xiaonan《Getting Married》