A flower and a girl / Cao Ting

The fallen watermelon / Deng Yan

The vanishing landscape / Fang Su

The light / Gu Zheng

Mustag / Hu Gangfe

The tip / Jiao Jian

Juxtaposed landscapes / Lin Lu

Pine / Liu Lihong

Spill / Liu Yang

Silent harbor / Li Yi

Walk in the rain / Su Zhigang

China’s landscape / Shi Minfeng

Copper smelting-2 / Wang Chuan

ELLE / Wang Shuai

A temporary theater / Xie Aijun

Heaven and Earth / Yao Lu

Retrieve the sealed images / Zhong Jianming

Shehuo Series / Zhang Hui